Kazmi, A., A. Kazmi, W. Muhammad, and M. Azhar. “Mesenchymal Stem Cells Transplantation Reduces Diabetic Nephropathy”. Progress in Stem Cell, Vol. 6, no. 1, Mar. 2019, pp. 260-8, doi:https://doi.org/10.15419/psc.v6i1.403.