Kazmi, A., Kazmi, A., Muhammad, W. and Azhar, M. (2019) “Mesenchymal stem cells transplantation reduces diabetic nephropathy”, Progress in Stem Cell, 6(1), pp. 260-268. doi: https://doi.org/10.15419/psc.v6i1.403.