Kazmi, Abeer, Arsheema Kazmi, Wali Muhammad, and Muhammad Azhar. 2019. “Mesenchymal Stem Cells Transplantation Reduces Diabetic Nephropathy”. Progress in Stem Cell 6 (1), 260-68. https://doi.org/https://doi.org/10.15419/psc.v6i1.403.