KAZMI, A.; KAZMI, A.; MUHAMMAD, W.; AZHAR, M. Mesenchymal stem cells transplantation reduces diabetic nephropathy. Progress in Stem Cell, v. 6, n. 1, p. 260-268, 31 mar. 2019.