Kazmi, A., Kazmi, A., Muhammad, W., & Azhar, M. (2019). Mesenchymal stem cells transplantation reduces diabetic nephropathy. Progress in Stem Cell, 6(1), 260-268. https://doi.org/https://doi.org/10.15419/psc.v6i1.403