[1]
Kazmi, A., Kazmi, A., Muhammad, W. and Azhar, M. 2019. Mesenchymal stem cells transplantation reduces diabetic nephropathy. Progress in Stem Cell. 6, 1 (Mar. 2019), 260-268. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15419/psc.v6i1.403.